Privacybeleid

Privacy Beleid Autoverhuur LELYRENT

Bij Autoverhuur LELYRENT wordt er veel waarde gehecht aan de bescherming van u persoonsgegevens. Het doel van dit privacy beleid is het creëren van helderheid en transparantie over hoe wij omgaan met u persoonsgegevens.

Autoverhuur LELYRENT doet er alles aan ons uw privacy te kunnen waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autoverhuur LELYRENT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Concreet houdt dit het volgende in:
 Wij uw persoonsgegevens verwerken parallel het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hier op willen wijzen en wij deze respecteren.

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en waarom

Uw persoonsgegevens worden door Autoverhuur LELYRENT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het boeken van reserveringen.
• Het aangaan van overeenkomsten.
• Het versturen van offertes en nieuwsbrieven.
• Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Autoverhuur LELYRENT de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats.
• Kopie ID-kaart of paspoort, kopie rijbewijs, KvK-nummer, BTW nummer.
• Bankgegevens, BSN-nummer.

Met wie we jouw data delen

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit alleen noodzakelijk is voor de uitvoering van de reeds beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Ontwerp en bouw van onze website.
• Ontwikkeling en onderhoud van de software van ons verhuur systeem en onze administratie.
• Loonadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij kunnen tevens persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben wij de volgende maatregelen getroffen:
• Het bedrijfsterrein en het kantoorgebouw zijn beveiligd met toegangscodes en voorzien van toezicht camera’s.
• Iedere Pc, laptop, tablet, smartphone en/of ander data dragend apparaat is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
• Alleen medewerkers die speciaal geautoriseerd zijn hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
• Alle software en ICT-programma’s worden automatisch geüpdatet en van alle gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang wij jou data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment  Autoverhuur LELYRENT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, zijnde 84 maanden.

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Bij Autoverhuur LELYRENT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contactmet ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens.
Autoverhuur LELYRENT
Kempenaar 03-12
8242 BD Lelystad
0320 41 51 71

Klachten

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met
ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft dan het recht een klacht in te dienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
telefoon 0031881805250

Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Er is geen geselecteerde autoklasse in huidige kantoor. Kies een andere Klasse!